Start

Dagbehandeling kind

DAC

Woonvoorzieningen

Logeren

MCG Dagbehandeling

Snoezeltheek

Contact

Vacatures

Links / Wachtlijst / AVG

DWRP Zorggroep

Doorzettingsvermogen, Wilskracht, Resultaat, Plezier

 Kinderdienstencentra

autisme - gedrag –mcg - medische zorg

Locaties Amstelveen– Aalsmeer

Plaatsing: Wij werken met kleine groepen van drie tot vijf kinderen en twee deskundige begeleiders per groep. Indien intensieve  begeleiding nodig is zal er ėėn op ėėn gewerkt worden, zonodig buiten de groep. Behandeling door kinderfysiotherapeut, motoriekdeskundige, logopedist, ergotherapeut. Orthopedagoog aanwezig. De diversiteit van medewerkers staat garant voor het kunnen voldoen aan elke hulpvraag.

Een gespecialiseerd verpleegkundige maakt deel uit van het team. Bij de begeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes, gekeken wordt welke methode passend is bij het kind. Enkele voorbeelden van methodes zijn, LACCS, Geef me de 5, Kleine stapjes, Teacch en IBGM. Ieder kind heeft altijd zijn/haar eigen leerprogramma, Bekeken wordt of het jonge kind kan doorstromen naar speciaal/regulier onderwijs of dat hij/zij het leerprogramma in aangepaste vorm bij DWRP Zorggroep blijft volgen.(Zorgklas niveau)

Locaties: De begeleiding/behandeling vindt in ruime gebouwen plaats op verschillende locaties. De opzet is dat ieder kind genoeg ruimte heeft en dat toch de huiselijke sfeer gehandhaafd kan blijven waarbij de inrichting op de kinderen is afgestemd,  alle benodigde materialen aanwezig kunnen zijn en de individuele benadering en begeleiding het meest tot haar recht kan komen.

De kinderen: In Amstelveen en Aalsmeer  staan de Kinderdienstencentra voor kinderen met veelal een extra hulpvraag. Er zijn plaatsingsmogelijkheden voor kinderen van alle leeftijden. Bezoekers ongeacht de leeftijd en (medische) handicap zijn bij de stichting welkom. Speciale aandacht is er voor kinderen met autisme, gedragproblematiek, ontwikkelingsachterstand, taal/spraakproblemen, medische- en eetproblemen.

 

Er zijn verschillende groepen met 3 a 5 kinderen en minimaal 2 begeleiders per groep:

Kindergroep medische zorg: Kinderen (MCG-NAH) vanaf 0 jaar krijgen hier specialistische hulp ongeacht de hulpvraag. Op locatie is een verpleegkundige aanwezig.

 

Autisme en/of gedragsproblematiek: Voor kinderen bekend met autisme en/of gedragsproblematiek bestaat de mogelijkheid om 1 op 1 begeleid te worden, indien zij het aankunnen bestaat de mogelijkheid om gedeelten van de dag in een groepje begeleid te worden. De begeleiding bestaat uit een vast dagprogramma geheel afgestemd op het kind met genoeg ontspanning zodat het kind de opgebouwde spanning kwijt kan.

 

Kinderen vanaf 0 jaar met een ontwikkelingsachterstand: In een aantal groepjes van maximaal 4 kinderen en 2 begeleiders worden kinderen maximaal gestimuleerd in hun ontwikkeling. In het programma zijn vast logopedie, kinderfysiotherapie en speltherapie opgenomen. Kan het kind bijna naar school of is het hier (nog) niet aan toe. Elk kind krijgt altijd een leerprogramma aangeboden zodat het zich maximaal kan ontwikkelen. Indien een kind daaraan toe is bieden wij ter voorbereiding van onderwijs een speciale lesprogramma aan. Ook als een kind niet naar school kan wordt hem/haar een ontwikkelingsprogramma aangeboden.

 

Dagprogramma: Belangrijk is de persoon, elk kind heeft een op hem of haar afgestemd programma waarbij de (leer)activiteiten/ontwikkeling echter wel in de groep plaats kunnen vinden. De mogelijkheid bestaat echter om ook buiten de groep te werken zoals bij de onderdelen educatie en ontwikkeling. Ook kinderen die door hun handicap meer rust nodig hebben kunnen op bepaalde momenten even buiten de groep zijn. Deze manier van werken maakt het mogelijk dat elk kind zich op zijn/haar manier thuis kan voelen en toch in contact komt met andere kinderen. Programma’s om vaardigheden te behouden en ontwikkelingsprogramma’s in welke vorm dan ook, worden per kind aangeboden en samen met de ouders vastgelegd in een Handelingsplan waarin doelen zijn opgenomen. Dit Handelingsplan wordt in overleg met de ouders en eventueel betrokken disciplines bijgesteld. Op deze manier kan het kind zijn aangeleerde vaardigheden behouden of zich maximaal ontwikkelen. Er is volop aandacht voor begeleiding en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Ontwikkelingsbegeleiding: Omdat het vooral voor jonge kinderen zeer belangrijk is dat er op een speelse manier ontwikkelingsmogelijkheden worden aangeboden krijgen alle kinderen die het Kinderdagcentrum  bezoeken van een speciaal daarvoor aangestelde spelleidster regelmatig hun “speluurtje” aangeboden. Deze activiteit kan bestaan uit een combinatie van spel-, muziekactiviteiten en leermomenten met daarin verwerkt logopedie en fysiotherapie. Met behulp van diverse methodes, zoals een ontwikkelings-programma geschreven voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, worden de vorderingen van het kind nauwkeurig bijgehouden. De spelbegeleiding maakt deel uit van het individuele Handelings- / zorgplan hetgeen voor elk kind in samenwerking met de ouders is opgesteld en regelmatig geëvalueerd wordt. Voor elk kind is er een stimuleringsprogramma, voor de ėėn is muziek belangrijk en het ontdekken van het lichaam terwijl de ander al toe is aan een uitgebreider communicatie programma waarbij foto’s of picto’s gebruikt worden. Vanzelfsprekend is de lichaams- en gesproken taal in alle stadia van ontwikkeling van belang daarom worden deze facetten dan ook bij alle gedeelten van het ontwikkelingsprogramma betrokken. Het aangeboden programma wordt veelal individueel aangeboden in de snoezelruimte of in een rustig lokaal. Ook is het mogelijk, als blijkt dat een kind dit prettiger vindt, het programma in de groep aan te bieden. Eventueel kan het programma meerdere keren per dag herhaald worden als blijkt dat het kind zich hierbij prettiger voelt. Er wordt gestimuleerd en geoefend op het niveau van het kind. De stichting heeft in het kader van Passend Onderwijs contacten met verschillende scholen. Wij werken met de Acticomm leercomputer, geschikt voor elk kind en elke ontwikkeling.

 

Materialen: Spel- en ontwikkelingsmaterialen zijn aanwezig, spel– en snoezelmaterialen, hulpmiddelen, ontwikkelingscomputer, belevingstafel, onderwijsmaterialen, spel– en leermiddelen, educatiematerialen. Tevens een snoezelruimte. Er is een overdekte speel-/buitenruimte aanwezig

Disciplines: Bij DWRP zijn diverse disciplines aangesloten zoals oligofrenie verpleegkundige, orthopedagoog, logopedist, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, psychiater, autismeteams, tandarts, diëtist. Ouders kunnen vanzelfsprekend ook gebruik blijven maken van hun eigen therapeuten of artsen. DWRP heeft in het kader van Passend Onderwijs contacten met verschillende scholen. Indien gewenst kan vanuit DWRP thuisondersteuning geboden worden.

 

Vervoer: Kinderen die de Kinderdienstencentra bezoeken kunnen gehaald en gebracht worden met eigen vervoer van DWRP Zorggroep, vaste chauffeurs halen zoveel mogelijk op een vast tijdstip de kinderen van huis op en brengen hen ook weer thuis.  De rolstoelbussen zijn naast de voorzieningen voor het vervoer van rolstoelen voorzien van aangepaste kinderzitjes. Vanzelfsprekend zijn de bussen uitgerust met telefoon en airco. Chauffeurs hebben kennis van EHBO. Uitgangspunt is dat ouders zelf brengen en halen en vervoer is niet in elk stadsdeel mogelijk.

Autisme / gedragsproblematiek: Binnen DWRP Zorggroep is naast de jarenlange ervaring met alle meest voorkomende handicaps veel ervaring en dus ook speciale aandacht voor autisme en de daarmee samenhangende problematiek. Ook met kinderen bekend met gedragsproblematiek is veel ervaring. Aan specifieke hulpvraag kan voldaan worden.

 

Resultaten: Door de individuele begeleiding zijn er veel positieve resultaten bereikt die elders met de betreffende kinderen niet voor mogelijk werden gehouden. Deze ontwikkelingen kunnen op zowel geestelijk als lichamelijk gebied zijn. Om een kind het juiste programma te kunnen aanbieden is er, naast het overleg met ouders, veel observatie en contact met het kind nodig zodat ook kleine signalen die het  kind afgeeft niet onopgemerkt voorbij gaan.

In ieder geval kunnen wij aan alle kinderen zien dat ze met plezier naar het MKD en dagbehandeling komen.

 

Uitgangspunt: Een kind moet kind kunnen zijn.

 

Openingstijden:

De kinderdienstencentra zijn op werkdagen geopend van 09.30 uur tot 15.30 uur.(woensdag gesloten)

Aanmelding: U kunt uw kind via info@dwrp.nl of telefonisch aanmelden, wij maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek, tevens kunnen wij u vertellen over het Persoonsgebonden Budget (PGB) en eventueel behulpzaam zijn bij de aanvraag van het PGB. 

Daarnaast zij er vanuit de Jeugdwet contracten met verschillende Gemeenten.

Wij leveren zorg vanuit het PGB, WMO, Jeugdwet en WLZ

Neem met ons contact op voor de aanmeldprocedure of kennismakingsgesprek.

Voor het kwetsbare kind

de juiste plek voor kinderen met een ontwikkelings-achterstand

voor kinderen met niet aangeboren hersenletsel

Specialisatie autisme

 

ook een baby / peuter groep

de juiste plek voor kinderen die 1 op 1 begeleiding nodig hebben

voor kinderen met  eetproblemen

Verpleegkundige aanwezig

U kunt ook bij ons terecht voor voedingsadvies fysiotherapie logopedie ergotherapie

sinds 1996

28 Jaar

meer dan alleen zorg

Locatie Aalsmeer Dagbehandeling